Restanseliste

Offentlige organ er pålagt til bestemte tider å ta ut en oversikt over dokumenter som ikke er
ferdig behandlet. I statlige organ gjøres dette normalt fire ganger per år. Denne oversikten
kalles restanseliste. Målet med restansekontrollen er å sikre at alle mottatte henvendelser til
organet blir besvart innen rimelig tid. Dette er hjemlet i forvaltningsloven § 11 a (dvs.
bestemmelsen om saksbehandlingstid og foreløpig svar). Restanselisten gir også en oversikt
over arbeidsbelastningen i organet. Den er hjemlet i arkivforskriften § 3-7, andre
ledd.

Restanselisten er ment å gi en leder informasjon om hvordan restansesituasjonen er i
vedkommendes enhet og hvilke saksmapper det er knyttet restanser til. For en saksansvarlig
kan restanselisten brukes som en påminnelse om at det finnes uavsluttede saker som
vedkommende er ansvarlig for. Saksbehandler får tilsvarende en påminnelse om dokumenter
vedkommende fortsatt har til behandling.